Menadžment  u "AMS Osiguranje" a.d.o. primenjuje principe dobre prakse :

  • Upućenost na korisnika
  • Liderstvo
  • Uključivanje zaposlenih
  • Sistemski pristup
  • Procesni pristup
  • Odlučivanje na osnovu činjenica
  • Stalna poboljšavanja
  • Obostrana korisnost sa komitentima

Do sada su implementirani: sistem upravljanja kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008, sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2005, sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008, sistem upravljanja bezbednošću informacija prema standardu SRPS ISO/IEC 27001:2014, sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja prema standardu SRPS ISO/IEC 22301:2014, kao i standard SRPS ISO 10002:2016 – Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama.


U skladu sa tim, usvojene su sledeće Politike:

Uvođenjem  pomenutih standarda "AMS Osiguranje" a.d.o. obezbeđuje  objektivno i efikasno upravljanje  svojim procesima, sa mogućnošću usavršavanja istih, i zaštite svojih informacija i podataka o  klijentima, i na ovaj način, zadovoljava zakonsku  pravnu regulativu, kao i poslovnu praksu u domenu svoje delatnosti.

 

WEBSHOP