AMS OSIGURANJE A.D.O.

O nama - Prigovori korisnika

Ugovarač osiguranja, korisnik osiguranja i treća oštećena lica (u daljem tekstu : korisnik usluge osiguranja) može podneti prigovor Osiguravaču u vezi sa:
-postupanjem Osiguravača, odnosno lica koje za osiguravača obavlja poslove zastupanja u osiguranju
-odlučivanjem Osiguravača u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem.

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor u pismenoj formi ‒ u poslovnim prostorijama ili preko internet prezentacije Osiguravača (www.ams.co.rs), poštom, telefaksom ili elektronskom poštom (e-mail-om) na adresu koja je namenjena za prijem prigovora:
Akcionarsko društvo za osiguranje „AMS Osiguranje“ a.d.o.
Beograd, Ruzveltova br. 16
Tel. + 381 11 30 84 900
Fax. + 381 11 30 84 902
E – mail: [email protected]

Pošaljite prigovor korisnika usluga osiguranja putem online forme

Prigovor sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

  • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
  • razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
  • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
  • datum podnošenja prigovora;
  • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
  • punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik.

Uz prigovor koji se dostavlja preko punomoćnika, dostavlja se i posebno punomoćje kojim korisnik ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime i za njegov račun podnese prigovor na rad tačno određenog društva za osiguranje i da preduzima radnje u postupku po tom prigovoru, te kojim korisnik daje odobrenje da se tom punomoćniku učine dostupnim podaci koji se odnose na njega, a predstavljaju podatke o ličnosti u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, odnosno tajne podatke u smislu drugih zakona, odnosno propisa.

Osiguravač će podnosiocu prigovora pismeno odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, uz obrazloženje i ocenu osnovanosti prigovora, obaveštenje o roku u kome će se otkloniti razlozi zbog kojih je prigovor uložen i merama koje će biti preduzete za njihovo otklanjanje. Izuzetno, ako Osiguravač ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora iz razloga koji ne zavise od njegove volje, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će Osiguravač pismeno obavesti korisnika usluge osiguranja u roku od 15 dana od dana prijema prigovora navodeći razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u predviđenom roku kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.

Ukoliko niste zadovoljni odlukom o prigovoru imate pravo da podnesete prigovor u roku od šest meseci od dana prijema odluke ili predlog za posredovanje Narodnoj banci Srbije i to preko internet prezentacije Narodne banke Srbije (www.nbs.rs) ili putem pošte na adresu Narodna banka Srbije, Poštanski fah 712, 11000 Beograd.

Odštetni zahtev ili zahtev za pružanje određenih informacija i obaveštenja ne smatra se prigovorom.

Osiguravač ne može podnosiocu prigovora naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Ukoliko želite detaljnije informacije o načinu i mestu podnošenja prigovora, kliknite ovde.

Preuzmite - Obrazac za prigovor (Q.Z.41.01 OBRAZAC PRIGOVORA).

 

INFO I POMOĆ: 0800 009 009