AMS OSIGURANJE A.D.O.

Ponuda osiguranja - Osiguranje lica

Nesrećni slučaj ne možete predvideti, on Vas može zadesiti bilo gde i bilo kad. Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), pomoći će Vam da se olakša finansijski uticaj nezgode ili nesreće. Spada u vrstu dobrovoljnog osiguranja lica za slučaj smrti, invaliditeta, privremene nesposobnosti za rad ili narušenog zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć, kao posledice nesrećnog slučaja pri obavljanju redovnih aktivnosti i van njih ali i osiguranje posebnih aktivnosti i delatnosti prilikom kojih može nastupiti ovakav slučaj.

Osiguranje od nesrećnog slučaja(nezgode) namenjeno je:

 • zaposlenim licima pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (individualno i kolektivno)
 • učenicima i studentima u toku trajanja osiguranja i to u svakodnevnom životu osiguranika (kod kuće i van kuće, na putu, u školi, na igralištu, izletu, ekskurziji, letovanju i sl.), bez prostornog i vremenskog ograničenja
 • deci za vreme boravka i van boravka u predškolskim i školskim ustanovama
 • licima u motornim vozilima i putnicima u javnom saobraćaju
 • gostima i posetiocima u turističkim objektima
 • članovima domaćinstva
 • potrošačima, pretplatnicima, štedišama
 • roniocima, planinarima
 • članovima sportskih organizacija (amaterima i profesionalcima)

Polisa osiguranja od posledica nesrećnog slučaja pruža sledeća pokrića:

 • smrt usled posledice nesrećnog slučaja
 • trajni invaliditet
 • dnevne naknade za privremenu nesposobnost za rad
 • troškove lečenja

"AMS Osiguranje"a.d.o Vam nudi :

 • Uslugu prilagođenu Vašim potrebama
 • Konkurentnu ponudu osiguranja lica od nezgode
 • Plaćanje premije u više mesečnih rata
 • Stručnu pomoć pri odabiru osiguranja
 • Jednostavnost zaključenja ugovora
 • Efikasnost prilikom isplate

Za više informacija pozovite nas na 0800 009 009

 

Auto nezgoda

Ovom polisom osiguranja osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od sledećih rizika:

 • smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja

 • trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu

Osiguranje vozača i putnika od nezgode može biti:

 • pojedinačno

 • grupno

Može se ugovoriti i za određeni broj lica bez naznake njihovih imena. U tom slučaju, osiguranje važi samo pri upravljanju i vožnji motornim vozilom koje je naznačeno na polisi. Osiguravač može biti svako fizičko i pravno lice koje poseduje motorno vozilo.

Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu osiguranu sumu, posebno za slučaj invaliditeta i za slučaj smrti, a regulisano je Opštim i Dopunskim uslovima.

Za više informacija o  Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Za  više informacija o Dopunskim uslovima za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Članovi domaćinstva

Osiguranje članova domaćinstva

Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica od najmanje dva člana koji žive u zajedničkom domaćinstvu. Članovima domaćinstva smatraju se bračni partner, deca i ostali članovi domaćinstva koji su navedeni u ugovoru o osiguranju, do navršenih 75 godina.

Osiguranje članova domaćinstva može se ugovoriti kao:

 • individualno – članovi jednog domaćinstva
 • kolektivno – članovi najmanje pet domaćinstava

Korisnik osiguranja kada nastane nezgoda ima pravo na:

 • osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika
 • procenat od osigurane sume, koji odgovara procentu invaliditeta ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet

VIŠE

Auto nezgoda

Ovom polisom osiguranja osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od sledećih rizika:

 • smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja
 • trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu

Osiguranje vozača i putnika od nezgode može biti:

 • pojedinačno
 • grupno

Može se ugovoriti i za određeni broj lica bez naznake njihovih imena. U tom slučaju, osiguranje važi samo pri upravljanju i vožnji motornim vozilom koje je naznačeno na polisi. Osiguravač može biti svako fizičko i pravno lice koje poseduje motorno vozilo.

Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu osiguranu sumu, posebno za slučaj invaliditeta i za slučaj smrti, a regulisano je Opštim i Dopunskim uslovima.

Putnici u javnom saobraćaju

Osiguranje putnika u javnom saobraćaju

Zaključenje ugovora o osiguranju putnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) zakonski je propisana obaveza je za sva pravna i fizička lica koja se bave prevozom putnika u javnom saobraćaju.

Ukoliko nastane nesrećni slučaj (nezgoda), koja je u neposrednoj uzročnoj vezi sa putovanjem i upotrebom prevoznog sredstva, osiguranik ima pravo na:

 • osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika
 • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio trajni invaliditet
 • naknadu za slučaj privremene sprečenosti za rad, stvranih i nužnih troškova lečenja putnika

Putnicima u javnom prevozu smatraju se:

 • lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu kojim se obavlja javni prevoz i koja imaju nameru da putuju, bez obzira da li su kupila voznu kartu ili nisu, uključujući i lica koja imaju pravo na besplatnu vožnju
 • lica koja se nalaze u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, pre ukrcavanja, koja imaju nameru da putuju
 • lica koja su obavila putovanje i napustila prevozno sredstvo, a nalaze se u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, u krugu stanice, pristaništa, luke ili aerodroma

Osigurane sume, koje istovremeno predstavljaju i krajnju obavezu osiguravača, propisane su Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Minimalna osigurana suma iznosi:

 • u slučaju smrti 8.000 evra
 • za slučaj nastanka invaliditeta 16.000 evra
 • za lečenje putnika i privremenu sprečenost za rad do 4.000 evra

VIŠE

Zaposleni

Individualno i kolektivno osiguranje zaposlenih i dobrovoljno dodatno osiguranje zaposlenih lica za slučaj težih bolesti i/ili hiruških intervencija

Individualno osiguranje

Individualno osiguranje mogu zaključiti lica od 14 do 75 godina, osim lica potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Kolektivno osiguranje zaposlenih

Kolektivno osiguranje zaposlenih mogu zaključiti pravna lica za svoje zaposlene, osim lica potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Korisnik osiguranja kada nastane nezgoda ima pravo na:

 • osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika
 • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet
 • naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode
 • ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad

Dobrovoljno dodatno osiguranje zaposlenih lica za slučaj težih bolesti i/ili hiruških intervencija

Osiguranje lica za slučaj nastanka neke od težih bolesti i za slučaj hirurških intervencija (operacija) je vrsta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje možete da ugovorite nezavisno od obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osiguranjem za slučaj težih bolesti i operacija ostvarujete dodatnu sigurnost u svakodnevnom životu. Ova vrsta osiguranja pruža vam mogućnost da budete odgovorni prema sebi i drugima i da na savestan način upravljate vašom budućnošću.

Osiguranik može da bude svako lice za koje njegov poslodavac izrazi želju da sa društvom za osiguranje zaključi ugovor o osiguranju, bez obzira na godine života i na status u obaveznom zdravstvenom osiguranju. Osiguranje se ugovara na period od najmanje godinu dana, isključivo kao kolektivno osiguranje (minimalno za deset zaposlenih, odnosno članova porodica zaposlenih).

Dobrovoljno dodatno osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija može da se ugovori:

 • za slučaj težih bolesti i posledica bolesti i/ili

 • za slučaj hirurške intervencije, odnosno operacije.

Kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje obuhvata dve kategorije osiguranih slučajeva: određenu grupu težih bolesti i veliki broj različitih hirurških intervencija, odnosno operacija. U zavisnosti od težine bolesti i hirurške intervencije unapred je određen procentualni deo sume osiguranja koji će biti isplaćen osiguraniku za svaki mogući pokriveni slučaj u skladu sa posebnim uslovima za dobrovoljno dodatno zdravstveno osiguranje lica za slučaj težih bolesti, odnosno posebnim uslovima za dobrovoljno dodatno osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija, odnosno operacija.

Napomena: Ovim osiguranjem ne pokrivaju troškovi lečenja (računi) već se jednokratno isplaćuje naknada po pribavljenoj lekarskoj dijagnozi, čime se umnogome pojednostavljuje procedura isplate naknade iz osiguranja.

Učenici i studenti

Osiguranje učenika i studenata

Kolektivno osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja može za svoje redovne i vanredne učenike, odnosno studente, da ugovori osnovna, srednja i stručna škola, visoka škola, fakultet i zainteresovana javna ustanova.

Lica koja se osiguravaju po odredbama Dopunskih uslova za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) osiguravaju se bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opštu radnu sposobnost i godine života.

Osiguranjem je obuhvaćen nesrećni slučaj koji se dogodi u toku trajanja osiguranja i to u svakodnevnom životu osiguranika (u školi, kod kuće i van kuće, na putu, na igralištu, izletu, ekskurziji, letovanju i sl.).

Ugovoreni oblici osiguranja

- Invaliditet podrazumeva različite stepene trajnog gubitka opšte radne sposobnosti, po osnovu kojih se isplaćuje iznos srazmeran procentu invaliditeta od osigurane sume za stoprocentni invaliditet. Stepeni invaliditeta su unapred definisani u Tabeli invaliditeta, koja je sastavni deo ugovora o osiguranju / polise osiguranja. U slučaju podnošenja odštetnog zahteva stepen invaliditeta određuje stručna komisija Osiguravača na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije;

- Smrt kao posledica nesrećnog slučaja, podrazumeva isplatu ugovorene osigurane sume;

- Prelom kosti ugovoren kao osigurani slučaj podrazumeva potpuni ili delimični prekid kontinuiteta kosti koji je nastao kao posledica mehaničke sile na kost (traumatski prelomi), pri kome intenzitet mehaničke sile prelazi granicu fiziološke elastičnosti kostiju. Ugovorena jednokratna naknada na ime preloma kosti isplaćuje se za prelom kosti koji nije ostavio trajne posledice (trajni invaliditet), a prema odgovarajućoj tabeli.

- Dnevna naknada je naknada po danu privremene sprečenosti učenika i studenata za rad usled posledica nesrećnog slučaja (nezgode), a pored odsustva sa nastave zbog posledica nezgode, smatra se da je osiguranik nesposoban za školski rad i u slučaju nepokretljivosti pojedinih udova usled imobilizacije, tj. kada ne može da piše, crta i obavlja ostale zadatke. U tom slučaju iznos dnevne naknade se isplaćuje i za dane pohađanja nastave, u skladu sa potvrdom lekara koji ga je lečio, ali najviše za 30 dana. Dnevna naknada se može isplatiti i samo na osnovu službene potvrde škole u kojoj mora da bude navedeno koliko vremena osiguranik nije pohađao školu (dakle bez potvrde lekara). Obaveza osiguravača na isplatu dnevne naknade za privremenu sprečenost učenika za pohađanje nastave ne postoji za dane kada nema nastave, po zvaničnom kalendaru škole, tj. fakulteta. Privremeno oslobađanje od fiskulturnih vežbi u okviru školske nastave ne smatra se kao nesposobnost za rad i ne daje pravo na primanje dnevne naknade.

- Troškovi lečenja predstavljaju ugovoreni oblik osiguranja kojim, ukoliko nesrećni slučaj ima za posledicu narušenje zdravlja osiguranika koje zahteva lekarsku pomoć, osiguravač po završetku lečenja isplaćuje sledeće naknade: naknadu stvarnih i nužnih troškova lečenja, učinjenih najduže u toku godinu dana od dana nastanka osiguranog slučaja; i bolnički dan (naknada za svaki dan proveden na lečenju u ustanovama stacionarnog tipa) koja se isplaćuje u visini 5‰ od ugovorene sume za troškove lečenja, a na osnovu otpusne liste odgovarajuće zdravstvene ustanove, izuzev zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu, ali najviše do 30 dana.

- Hirurška intervencija usled nezgode predstavlja ugovoreni oblik osiguranja operacije (hirurške intervencije) koja je nad osiguranikom izvršena usled posledica nesrećnog slučaja (nezgode), nezavisno od toga da li je nesrećni slučaj ostavio trajne posledice (invaliditet) ili ne. U zavisnosti od kategorije izvršene hirurške intervencije (operacije) isplaćuje se procenat od osigurane sume ugovorene polisom osiguranja.

- Ujed psa podrazumeva slučaj ujeda (ugriza) psa. Naknada iz osiguranja iznosi 50% od ugovorene sume osiguranja za ujed psa kada je posledica lakše prirode (oguljotina, hematom i sl), a 100% od iste sume kada je teže prirode (otvorena rana, višestruke povrede i sl).

- Pojam nesrećnog slučaja – Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć. Nesrećnim slučajem se smatraju naročito sledeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem, raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta, izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana kakva infektivna bolest. Kao nesrećni slučaj smatra se i sledeće: trovanje hemijskim agensima (osim profesionalnih oboljenja); infekcija povrede prouzrokovana nesrećnim slučajem; trovanje usled udisanja gasova ili otrovnih para; opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetom, tečnostima ili parom, kiselinama, bazama i sl.; davljenje ili utopljenje; gušenje ili ugušenje itd.

Na narednim linkovima možete pogledati dokumenta u vezi osiguranja učenika i studenata od posledica nesrećnog slučaja (nezgode):

INFO I POMOĆ: 0800 009 009