AMS OSIGURANJE A.D.O.

Ponuda osiguranja - Odgovornost

Opšta odgovornost

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti predstavlja vrstu osiguranja u kojem se pravno lice osigurava od propusta koji se mogu dogoditi prilikom poslova koje obavlja, a koji dovode do materijalne, finansijske, ili druge štete klijenta ili kupca. Kako postoji određena odgovornost da posao bude realizovan na vreme i u skladu sa zaključenim ugovorom, tako se javila i potreba da se ugovorne strane osiguraju od nepredviđenih okolnosti.

Neželjeni događaji mogu se ispoljiti u vidu propusta kompanije koja isporučuje usluge ili proizvod, njenih podugovarača i podizvođača, ili usled nekih okolnosti na koje se ne može uticati (promena poslovanja usled promene političkog sistema, prirodnih nepogoda i slično), te u vidu neuspešne proizvodnje i isporuke proizvoda, štete na proizvodu ili prodaje proizvoda koji izaziva štetu korisnicima. Osiguranje od odgovornosti služi baš da se iz njega pokrije nastala šteta, ukoliko do nje dođe.

U zavisnosti od toga koje vrste je kompanija ili njen saugovarač, o kojoj industriji je reč i koliko je kompleksan zajednički projekat, postoje opšte i specifične odgovornosti, pa samim tim i osiguranje od opštih i specifičnih odgovornosti.

Osiguranje opšte odgovornosti

Osiguranje opšte odgovornosti namenjeno je svim preduzećima koja u svojim prostorijama imaju kontakt sa klijentima, partnerima, dobavljačima i drugim licima. Ovo pokriće pruža zaštitu za vas, vaše osoblje i treća lica, pokrivajući finansijske troškove proistekle iz obaveze plaćanja određene naknade na ime vaše zakonske odgovornosti.

Predmet osiguranja je zakonska građanska odgovornost osiguranika za štete usled smrti, povreda tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica. Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala iz poslova i aktivnosti osiguranika i/ili iz posedovanja stvari i/ili iz pravnog odnosa, i/ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti koji su označeni u polisi osiguranja odnosno u ponudi za osiguranje.

Osiguranje se takođe odnosi na odgovornost za štetu iz povećanja opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja, ukoliko je tako ugovoreno.

U okviru osiguranog izvora opasnosti, poslova i aktivnosti, može biti obuhvaćena i odgovornost osiguranika:

 • iz korišćenja, odnosno posedovanja, zakupa ili plodouživanja: zemljišta, zgrada i prostorija, koje se isključivo koriste za potrebe osigurane delatnosti ili zanimanja;

 • iz korišćenja objekata, koji isključivo služe radnicima osiguranika (npr.: restorani društvene ishrane, kupatila, odmarališta, sportska igrališta i sl.);

 • iz upotrebe liftova namenjenih za prevoz lica i tereta;

 • zbog krađe ili nestanka stvari za ličnu upotrebu zaposlenih kod osiguranika, osim: novca, satova, foto-aparata, dragocenosti svih vrsta, hartija od vrednosti i isprava svih vrsta, uz uslov da su stvari smeštene u zaključanim prostorijama ili zaključanim ostavama

Ukoliko je posebno ugovoreno, osiguranjem opšte odgovornosti može biti pokrivena i odgovornost za štetu:

 • zbog krađe ili nestanka stvari;

 • koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem, odnosno uništenjem stvari -čisto finansijska šteta.

VIŠE

Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti

Osiguranje profesionalne odgovornosti posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Ako želite da se zaštitite od odgovornosti za prouzrokovanu štetu nastalu iz profesionalne delatnosti, odnosno posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, onda je “AMS Osiguranje” a.d.o. pravo rešenje za vas.

Osiguranjem profesionalne odgovornosti posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pokriveni ste od odgovornosti za čisto finansijske štete, uzrokovane profesionalnom greškom, nesavesnim ili nestručnim postupkom, odnosno propustom osiguranika, na štetu trećeg lica – klijenta. Maksimalna obaveza osiguravača po jednom osiguranom slučaju iznosi *15.000 EUR i ukupno za period trajanja osiguranja *45.000 EUR, u svemu u skladu sa zakonskim obavezama koje moraju ispuniti posrednici u prometu nepokretnosti.

*NAPOMENA: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan zaključenja Ugovora o osiguranju.

VIŠE

Upravnici stambenih zgrada

Osiguranje profesionalne odgovornosti profesionalnih upravnika stambenih zajednica

Ukoliko se bavite delatnošću profesionalnog upravnika stambenih zajednica, „AMS Osiguranje“ a.d.o. nudi Vam zaključenje ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

Predmet osiguranja je profesionalna odgovornost upravnika stambene zajednice za čisto finansijske štete pričinjene stambenoj zajednici, za štete koju ona trpi zbog propusta u radu upravnika, kao i svakom vlasniku posebnog, odnosno samostalnog dela stambene zgrade, ukoliko zbog propusta u radu profesionalnog upravnika pretrpi štetu na svom posebnom, odnosno samostalnom delu.

Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, licencirani profesionalni upravnik sa „AMS Osiguranje“ a.d.o. zaključuje sa periodom važenja od najmanje tri godine i primerak ugovora dostavlja Privrednoj komori Srbije, a prilikom izdavanja, odnosno obnavljanja licence, najmanje jednom godišnje dostavlja važeću polisu osiguranja.

Godišnja suma osiguranja za ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti iznosi minimalno 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključenja ugovora o osiguranju.

VIŠE

Advokati

Osiguranje profesionalne odgovornosti advokata

Uslovima za osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata, „AMS Osiguranje“ a.d.o. određuje advokaturu kao nezavisnu i samostalnu delatnost (službu) pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima. Pod oblicima pravne zaštite podrazumevaju se:

 • davanje pravnih saveta i mišljenja;

 • sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava;

 • sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka;

 • zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica;

 • posredovanja u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa;

 • obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

 

Predmet osiguranja je profesionalna odgovornost advokata za prouzrokovanu štetu trećim licima, obavljanjem advokatske delatnosti. Ukoliko se ugovori, osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost advokatskih pripravnika, kao i ostalog osoblja advokatske kancelarije.

Osnovnim osiguranjem obuhvaćena je odgovornost advokata, advokatskih pripravnika i ostalog osoblja advokatske kancelarije na području Republike Srbije, a posebnim ugovaranjem može se proširiti i izvan Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije donošenjem Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011), članom 37. (stav 1. do 3.), propisala je da je advokat dužan da zaključi Ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti kod društva za osiguranje registrovanog za ovu vrstu osiguranja. Minimalnu sumu osiguranja za štetu od profesionalne odgovornosti utvrđuje Advokatska komora Srbije u skladu sa Zakonom.

VIŠE

Lekari

Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja lekarske, stomatološke, farmaceutske i biohemijske delatnosti

Ovim osugranjem osigurava se građansko-pravna odgovornost koja proizilazi iz delatnosti lekara, stomatologa, farmaceuta, biohemičara i psihologa, skladno ugovorenom osiguravajućem pokriću za materijalnu i nematerijalnu štetu nanesenu trećoj osobi. Dodatno su pokriveni svi slučajevi pružanja hitne medicinske pomoći. Osiguranje pokriva troškove pravnog savetovanja (advokata), sudskog procesa i veštačenja, a ukoliko se utvrdi odgovornost (pravosnažnom presudom ili vansudskim poravnanjem) pokriva se i odštetni zahtev do ukupne sume osiguranja.

VIŠE

Osiguranje pravne zaštite lekara i lica koja obavljaju druga medicinska i srodna zanimanja u krivičnom i prekršajnom postupku

Predmet osiguranja je pravna zaštita lekara, stomatologa, farmaceuta, biohemičara, psihologa, medicinskih sestara i tehničara prilikom krivičnog i prekršajnog postupka, kao i u disciplinskom postupku nadležne lekarske komore u slučajevima koji nastanu prilikom obavljanja profesionalne delatnosti ili u vezi sa tom delatnošću. Osiguranje pravne zaštite podrazumeva pokriće osiguranika, ne samo u slučajevima kada je on optužen ili okrivljen, već i u slučajevima procesa kada je osumnjičen ili svedok. Osiguranje pokriva troškove odbrane, angažovanje advokata, svedočenja, pravnog savetovanja, sudskog procesa i veštačenja.

VIŠE

CMR

Osiguranje od odgovornosti prevozioca za štete na robi u domaćem i međunarodnom drumskom prevozu prema konvenciji o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom - CMR

Zavisno od vrste prevoznog sredstva, relacija, te propisa na osnovu kojih je regulisana delatnost vozara postoji:

 • osiguranje odgovornosti vozara u domaćem drumskom saobraćaju

 • osiguranje odgovornosti vozara prema odredbama konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom – CMR

Ovim osiguranjem vrši se osiguranje odgovornosti prevozioca za štete na robi, prema korisniku prevoza pošiljaka preuzetih na prevoz na osnovu zaključenog ugovora o prevozu, pri obavljanju privredne delatnosti prevoza robe u domaćem drumskom prevozu, prema odredbama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju i u međunarodnom prevozu, na osnovu ugovora o prevozu zaključenog u skladu sa odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR).

Osiguravač je obavezan da osiguraniku naknadi sve iznose koji su osnovani i koje osiguranik treba da plati iz osnova prevozničke odgovornosti, za štete koje nastanu u prevozu pošiljaka usled potpunog ili delimičnog gubitka ili oštećenja robe, kao i prateće troškove, nastale od trenutka preuzimanja robe na prevoz do trenutka isporuke robe.

Osiguranjem nije pokriven gubitak usled dokazane krađe ukoliko to nije ugovoreno kao dopunsko osiguranje.

Osiguravač pokriva odgovornost osiguranika samo za vreme dok je roba bila u pritežanju prevozioca i to od momenta preuzimanja robe do momenta isporuke robe.

Ugovor o osiguranju od odgovornosti prevozioca po pojedinačnom prevoznom sredstvu može se zaključiti na period ne kraći od jednog meseca i ne duži od jedne godine.

VIŠE

INFO I POMOĆ: 0800 009 009