AMS OSIGURANJE A.D.O.

Ponuda osiguranja - Nezgoda

Prijava štete - Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja - nezgode
 

Prilikom prijave štete u vezi osiguranja od nezgode, odnosno nesrećnog slučaja, potrebno je da popunite i dostavite sledeću dokumentaciju u vezi štetnog događaja:

1. Čitko popunjen i potpisan odštetni zahtev za utvrđivanje štete od nezgode, odnosno nesrećnog slučaja (u pdf i docx formatu)

2. Izjave učesnika o načinu nastanka štetnog događaja (u pdf i docx formatu)

3. Lična karta oštećenog lica

4. Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je oštećeno lice maloletno)

5. Polisa osiguranja nezgode

6. Izjava o načinu isplate naknade štete sa naznakom kome se vrši plaćanje (u pdf i docx formatu)

7. Kopija kartice tekućeg računa

8. Originalna medicinska dokumentacija

INFO I POMOĆ: 0800 009 009